Våre formål og vedtekter

Vedtekter for Grenseløs Kjærlighet

§1 Formål
Grenseløs Kjærlighet skal jobbe for:

– At norske borgere og personer med oppholdstillatelse i Norge skal ha rett til å leve sammen med sin familie i Norge.

– At norsk utvisningspolitikk skal endres slik at personer med barn/foreldre/partner i Norge ikke skal utvises med fremtidig innreiseforbud med mindre tvingende hensyn tilsier det.

– At familiegjenforeningssaker skal behandles raskere og mer humant.

– At reglene i Barnekonvensjonen, blant annet hensynet til barnets beste, alltid skal veie tyngre enn innvandringspolitiske hensyn.

§2 Organisasjonens oppgaver
Grenseløs Kjærlighet skal jobbe aktivt for:

– Å tale medlemmenes sak mht familiegjenforening.

– En endring i dagens regler og praksis i forhold til familiegjenforening.

– En endring i dagens regler og praksis for utvisning.

– At virkningene av den praksis som føres i familiegjenforeningssaker kommer tydeligere frem i media.

– Å skape en dialog mellom de som berøres av dagens praksis i familiegjenforeningssaker og myndighetene.

– Å gi råd og støtte.

§3 Medlemskap og kontingent
Grenseløs Kjærlighet er en organisasjon for alle som har en interesse i familiegjenforeningssaker.

Kontigenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§4 Årsmøtet
Årsmøtet er organisasjonen Grenseløs Kjærlighets høyeste myndighet.

Årsmøtet holdes hvert år innen slutten av april og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Årsmøtet skal:

– Behandle Grenseløs Kjærlighets årsmelding.

– Behandle Grenseløs Kjærlighets regnskap i revidert stand.

– Behandle innkomne forslag.

– Fastsette kontingenten.

– Vedta Grenseløs Kjærlighets budsjett

– Velge:
– styremedlem(mer)
– valgkomite

§5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§6 Styret
Grenseløs Kjærlighet ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og inntil 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Arbeidet som sekretær og kasserer kan settes ut til personer utenfor styret. Disse har i så fall møte- og talerett i styret, men ikke stemmerett.
Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme

§7 Styrets oppgaver
Styret skal:

– Iverksette årsmøtets bestemmelser.
– Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
– Administrere og føre nødvendig kontroll med Grenseløs Kjærlighets økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
– Representere Grenseløs Kjærlighet utad.

§8 Organisasjonsledd
Grenseløs Kjærlighet kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Grenseløs Kjærlighet årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Grenseløs Kjærlighet, og lokallag/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Grenseløs Kjærlighet utad uten styrets godkjennelse.

§9 Oppløsning
Oppløsning av Grenseløs Kjærlighet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

§10 Endring av vedtektene
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.