For saker om utvisning.

Som tidligere nevnt, er det også anledning til å utvise EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

Utvisning av en EØS-borger kan, i motsetning til utvisning av en tredjelandsborger, ikke begrunnes i allmennpreventive hensyn. Det kreves at det hos EØS-borgeren foreligger personlige forhold som kan tilsi at han eller hun vil begå fremtidige straffbare handlinger eller forstyrrelser av den offentlige orden. Denne trusselen om fremtidig straffbart forhold må være virkelig og umiddelbar på vurderingstidspunktet.
Nærmere retningslinjer for vilkårene for utvisning av EØS-borgere er gitt i RS 2010–022, Bortvisning og utvisning av EØS-borgere av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet.

Vurderingsgrunnlaget blir det samme når det søkes om opphevelse av innreiseforbud når man så er omfattet av EØS-regelverket etter å ha bodd en tid i et annet EØS-land.

Det skal altså da søkes om opphevelse av innreiseforbudet, og ikke opphevelse av utvisningsvedtaket.
(Det er kanskje litt vanskelig å forstå forskjellen. Ved søknad om opphevelse av innreiseforbudet trenger man ikke å argumentere for at utvisningsvedtaket er utstedt på feil grunnlag, men ganske enkelt at nå som man er omfattet av EØS-regelverket, vil ikke innreiseforbudet lenger være gyldig.)

Det fremgår av utlendingsloven § 124 annet ledd at hovedvilkåret for å få opphevet innreiseforbudet er at det må foreligge nye omstendigheter.
Når du fyller ut skjemaet vil at man nå er omfattet av EØS-regelverket være en «ny omstendinghet».

Du må søke om opphevelse av innreiseforbudet mens du fortsatt bor i et annet EØS-land.
Skjema for opphevelse av innreiseforbud finner du her.

Skriv gjerne en kommentar med spørsmål om det er noe som du ikke forstår, eller send meg en mail.