GKs høringsuttalelse ifm Statsbudsjettet 2017

Følgende høringsuttalelse har blitt oversendt Justiskomiteen ifm. Statsbudsjettet 2017 fra Grenseløs Kjærlighet.

Vi håper at dette kan bidra til å redusere ventetida for familiegjenforeningssaker.

 Høringsuttalelse Statsbudsjettet 2017 –Justisdepartementet 

Forslag 

Justiskomiteen sørger for – gjennom ekstrabevilgning og/eller omprioritering – at ventetiden for familiegjenforeningsintervju ved Oslo Politidistrikt i løpet av 2017 reduseres fra 11 måneder til et akseptabelt nivå på 3 måneder.

Begrunnelse 

Som en følge av tilstrømmingen av asylsøkere i fjor økte ventetiden for familiegjenforeningsintervju ved Oslo Politidistrikt dramatisk og var en tid oppe i 14 måneder. Nå er den, ifølge UDI sine hjemmesider, på 11 måneder. Dette kommer delvis i tillegg til en allerede uakseptabelt lang saksbehandlingstid i UDI. Det er mye kortere ventetid ved andre politidistrikter, og det er uakseptabelt at postnummer skal avgjøre om man må vente 11 måneder eller 3 uker på intervju.

I Sivilombudsmannens uttalelse 2015/201 av 02.06.16 uttrykkes det at det er «uheldig at behandlingstiden er så vidt ulik i førstelinjen, avhengig av hvilket politidistrikt eller hvilken utenriksstasjon som forbereder saken», og videre at «det overordnete ansvaret for å sørge for å få ned og utjevne saksbehandlingstiden i førstelinjen ligger hos Justis- og beredskapsdepartementet, for så vidt gjelder politiet…». 

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er ventetid for asylintervju nevnt en rekke ganger, men ventetiden for intervju i forbindelse med familiegjenforening er ikke nevnt med ett ord. Dette indikerer at Regjeringen ikke har fokus på problemet og viser vilje til å løse det. Dette selv om Anundsen i svar av 14.09.16 på skriftlig spørsmål fra Karin Andersen skrev at «… opplyser politidistriktet nå på spørsmål fra meg at den reelle ventetiden kan gå opp i 11 måneder, og at den fryktes å kunne bli lenger.» 

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) uttalte til Dagbladet 14. september at det er politimesteren i Oslo som skal prioritere ressursene innad i politidistriktet, og at «Her skal ikke departementet gå inn og operativt overstyre politidistriktet og direktoratet». 

Siden Departementet verken ønsker å mene noe om prioriteringene til Oslo Politidistrikt eller bevilge ekstra midler i Statsbudsjettet synes det nødvendig for Justiskomiteen å gjøre dette. I en situasjon der UDI får ledige ressurser etter at antallet asylsøkere går ned, har komiteen, i samarbeid med Kommunal- og forvaltningskomiteen en gyllen anledning til å omprioritere ressurser slik at saksbehandlingstiden for familiegjenforening generelt, og ventetid for intervju i Oslo spesielt, bringes ned på et akseptabelt nivå.