EØS-regelverket åpner også for at personer som er omfattet av regelene kan utvises.
Det stilles derimot helt andre krav enn etter reglene i utlendingsloven.
Etter EØS-reglene stilles det krav om at det foreligger personlige forhold som kan tilsi at han eller hun vil begå fremtidige straffbare handlinger eller forstyrrelser av den offentlige orden.
Det kreves også at det foreligger en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Denne trusselen må være virkelig og umiddelbar på vurderingstidspunktet.
En tidligere fengselsstraff er ikke alene nok til å  utvise en EØS-borger eller dennes familiemedlem.
Les mer om temaet og dine rettigheter etter EØS-regelverket i EU-kommisjonens rapport;