Grenseløs kjærlighet rangerer partienes innsats for å få ned
ventetida på familiegjenforening

20. mars var det ett år siden GKs markering foran Stortinget i protest mot den lange ventetida for familiegjenforening.

Vi sendte derfor brev til alle partiene som deltok og vurderte svarene,  samt innsatsen de har gjort i året som er gått. Høyre og Frp stilte ikke på markeringen, og ble derfor ikke tilskrevet, men er kun vurdert på at de er ansvarlige for regjeringens politikk. Her er fasiten:

Terningkast 5: Sosialistisk Venstreparti

SV har vært GKs beste allierte i denne saken, og tatt det opp enn rekke ganger, samt foreslått økte bevilgninger til UDI. De får ikke terningkast 6 fordi de ikke har klart å forhandle fram flertall for sine forslag og derfor ikke hatt noen reell innflytelse.

Terningkast 3/4: Kristelig Folkeparti

KrF har faktisk bidratt til 5 mill. ekstra til saksbehandling i UDI og fulgt opp med spørsmål. De er klare i kritikken av regjeringen og forplikter seg til å følge opp saken. De får først og fremst trekk for å ha forståelse for at asyltilstrømmingen går ut over familiegjenforening, og de får trekk for at 5 mill. ikke var nok til å få ned saksbehandlingstida.

Terningkast 2/3: Venstre og Senterpartiet

Venstre får, som KrF, poeng for å ha fått til 5 mill. ekstra, og de gjør det klart at det er en viktig sak for dem. Men de får klart trekk for å ellers ha vært passive i Stortinget, ikke å love noe som helst konkret om hva de vil gjøre framover og for å være uklare på forholdet mellom asyltilstrømming og familiegjenforening.

Senterpartiet får null poeng for innsatsen siste året, fordi de ikke har gjort noe. De er imidlertid klare i sin kritikk av regjeringen og lover å ta opp saken i Revidert nasjonalbudsjett i år. De er uklare på hvor viktig saken er for dem og på forholdet mellom familiegjenforening og asyl.

Terningkast 1: Arbeiderpartiet

Arbeider har stilt spørsmål i Stortinget og foreslått økte bevilgninger til UDI, men uten gjennomslag. De ser familiegjenforening i sammenheng med asyltilstrømmingen og lover ingenting for framtida. De sier ikke noe om at dette er viktig for dem, og da blir det bare ett poeng.

Terningkast 0: Høyre og Fremskrittspartiet

Som regjeringspartier er Høyre og Fremskrittspartiet ansvarlige for økningen i saksbehandlingstida fra de overtok i 2013 til nå. De måtte presses av V og KrF til å bevilge mer til UDI og stortingsgruppene har ikke uttalt seg om situasjonen eller forsøkt å gjøre noe med det. Det må bli 0 poeng.

Partienes svar

Arbeiderpartiet

Jeg og Ap mener det samme som for et år siden. Men det spiller dessverre mindre rolle siden vi ikke utgjør flertallet bak regjeringen.

Det nærmer seg tiden for revidert. Hvordan vi prioriterer i den forbindelse vil bli avgjort i mai/juni, men dette sammen med alt det andre som skjer på flytning/innvandringsfeltet vil bli tatt med i vurderingen knyttet til eventuelle økte bevilgninger til UDI.

For øvrig er jeg [Marianne Aaasen] av den oppfatning at det trolig demper evnen hos mange til integrering, språkopplæring, utdanning og arbeid når det er uavklart hva som skjer med de nærmeste. Det er krevende for den enkelte selvfølgelig, men gagner heller ikke samfunnet.

Sosialistisk Venstreparti

Dette er jo en sak som er viktig for SV, fordi vi ser de store menneskelige konsekvensene av at folk ikke får ha familien sin til seg der de bor. SV har fremmet et representantforslag der vi foreslår å forplikte regjeringen til å få ned saksbehandlingstiden, så SV mener selvfølgelig at dagens utvikling er uakseptabel og at saksbehandlingstiden må ned. Som statistikken nå viser har den kommet ut av alle proporsjoner. Dette er også en av grunnene til at vi har foreslått å øke bevilgninger til utlendingsforvaltningen i budsjettprosessene.

SV er et lite parti som er i opposisjon. Den politiske realiteten er derfor at vi ikke har hatt mulighet til å sørge for at saksbehandlingstiden har gått ned siden vi ikke sitter i regjering, eller har flertall. Vi har fremmet et forslag som nå er til behandling i komiteen som konkret vil forplikte regjeringen til å få ned saksbehandlingstiden

Vi kommer også til å prioritere kortere saksbehandlingstiden i UDI i årets revidert budsjett. Vi ønsker også at det settes en frist for saksbehandlingstiden i familiegjenforeninger.

Vi vil tilføye at vi både i praktisk politikk og i programmet er klar på at familiegjenforening er en selvstendig sak uavhengig av det som skjer på asyl- og innvandringsfeltet for øvrig. I arbeidsprogrammet står det: «Å leve sammen med den ektefellen eller partneren man selv har valgt, er en grunnleggende menneskerett og en verdi som SV holder høyt» under tittelen familieinnvandring.

Senterpartiet

Senterpartiet er sterkt skeptiske til regjeringens manglende innsats for å redusere saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker. Stortinget har økt bevilgningene for å redusere saksbehandlingstiden. Dette har ikke resultert i den forutsatte prioriteringen av disse sakene fra Justisdepartementet og UDI. Saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker må derfor igjen blir en sak for Stortinget ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Kristelig Folkeparti

KrF er ikke fornøyd med det som er gjort for å få ned saksbehandlingstiden i UDI, både når det gjelder familiegjenforeningssaker og andre saker. Regjeringen har sagt at behandlingstiden skal ned, men vi ser at det går i motsatt retning. Det er åpenbart at ministeren må ta sterkere grep for å sørge for at egne styringssignal følges opp, og eventuelt sørge for de ekstrabevilgninger som er nødvendig.

Samtidig har KrF forståelse for at det siste halvåret, med den særlig store tilstrømmingen av asylsøkere har medført et ekstraordinært press på UDI. Vi følger situasjonen nøye, og vil bringe situasjonen opp i et planlagt møte med ministeren. Vi vil også vurdere nye skriftlige spørsmål til Statsråden, for å holde trykket oppe i saken. Det er også naturlig å se på økte midler til saksbehandlingen i UDI i forbindelse med RNB.

Når det gjelder KrFs forståelse for at en uventet stor asyltilstrømming går ut over saksbehandlingstiden, så stemmer det for perioden fra oktober 2015. Sett i et lengre tidsperspektiv kan ikke KrF akseptere utviklingen i saksbehandlingstid for familiegjenforening, og mener regjeringen har gjort en for dårlig jobb på dette feltet.

Venstre

Reduksjon av saksbehandlingstiden i UDI er en viktig sak for Venstre. Rask avklaring er viktig i alle saker, også i familiegjengforeningssaker. Vi er derfor glad for at saksbehandlingskapasiteten er økt kraftig i UDI og at det vil bli ansatt flere saksbehandlere. Økningen har sammenheng med tredoblingen i antall asylsøkere som en hadde i fjor, men bør også få betydning for saksbehandlingskapasiteten i andre saker. Utviklingen i det videre vil bero på hvor mange asylsøkere som kommer i år. Hittil er tallene svært lave. Med fortsatt lave tall, må vi forvente en nedgang i saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker. Når det gjelder behandling av asylsøknader har vi foreslått hurtigspor i klare innvilgelsessaker for å frigjøre mer saksbehandlingskapasitet til andre saker som familiegjenforeningssaker.

Venstre følger opp spørsmålet om saksbehandlingstid i vår jevnlige dialog med departementet, og i skriftlige spørsmål til statsråden. Det er også et tema i alle budsjettrunder, herunder revidert nå til våren.

Vi forventer at økte overføringer til UDI og en kraftig styrking av saksbehandlingskapasiteten vil få betydning også i familiegjenforeningssaker. Vi deler ikke departementets syn om at det er nødvendig å justere ambisjonene for saksbehandlingstiden. Innen året er omme mener vi saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker skal være kraftig redusert.

GK rangerer partiene– oversikt