Hvordan flytte til Sverige med EØS-løsningen?

 

 • Sjekk om du/dere har grunnlag for EØS-løsningen (inntektsgrunnlag, bopel, samtykke fra annen forelder til å flytte med barn)
 • Flytt til Sverige
 • Meld flytting til Skatteverket – få personnummer
 • Søk om innreisevisum om partner oppholder seg utenfor Schengen
 • Søk om oppholdskort
 • Ordne med forsikring hvis du ikke har arbeid i Sverige
 • Retur til Norge – etter 6 måneder (erfaringen tilsier at det kan bli mer enn 6 måneder), hvis det ikke er snakk om en utvisning (da må det søkes om opphevelse av innreiseforbud – normalt gis det opphevelse selv om det har vært en 5 års utvisning,

 

Kriterier for å nekte innreise tilbake til Norge selv om man har hatt opphold i et annet EØS-land:

 

 • proforma-anklage
 • oppholdet i Sverige (eller annet EØS-land) antas ikke å være reelt
 • tvil om identitet

 

Hvem kan benytte EØS-løsningen?

Norske statsborgere med norsk pass som er gift med, eller har minimum 2 års samboerskap, eller har barn med en person utenfor EØS. Løsningen benyttes primært av folk som enten ikke oppnår inntektskrav til familiegjenforening i Norge, eller har proforma-anklage, eller har utvisning fra Norge (og Schengen), eller har barn sammen (ikke gift/ikke dokumentert samboere),

Inntektsgrunnlag

Det første du må gjøre er å vurdere hvilket inntektsgrunnlag du skal ha i Sverige. Du kan oppholde deg der som arbeidstaker, student, selvforsørgende eller pensjonist/ufør eller har AAP.

Dersom du oppholder deg i Sverige som arbeidstaker, skal det ikke stilles noen krav til din økonomi. Det kan det derimot dersom du er selvforsørgende med egne midler. I 2019 kreves det da at du har SEK 8 133 til overs pr måned etter at husleie og strøm er betalt, samt 2 612 kronor for barn til og med 6 år og 3 007 sek for barn 7 år eller eldre ekstra for hvert barn i husstanden. I dette regnestykket kan også din ektefelle/partners inntekt regnes med. Merk at kronekursen varierer.

For selvforsørgende stilles det krav til heldekkende helseforsikring. Studenter skal skrive under på at de er økonomisk ansvarlig for sin partner/ektefelle og skal også fremvise helseforsikring i form av et Europeisk Helsetrygdkort.

Selvforsørgende er en som ikke arbeider i vertslandet, men har egne midler (oppsparte penger, arv, uføretrygd, pensjonspenger og AAP). AAP må avklares med din saksbehandler på ditt eget NAV-kontor og få mer info derfra om hvordan dette skal gjennomføres. Vær oppmerksom på at dette er individuell behandling, og det er ikke alle som får med seg AAP til Sverige (eller andre land).

Forsikring: Så sant du ikke har arbeid i Norge, eller annen skattepliktig inntekt i Norge, kreves det helseforsikring i Sverige. Ta kontakt med Forsäkringskassan i din kommune i Sverige og meld deg inn (dette gjelder også evt barn).

 

Å melde flytting

Først må du finne en bolig, og så må du melde flytting. Det er mulig å ha en co-adresse når man søker personnummer.

Folkbokføring: For å melde flytting fra Norge til Sverige, henvende du deg til Skatteverket på det stedet du har flyttet til. Du vil bli spurt om du skal flytte til Sverige midlertidig eller permanent. For å få personnummer må du flytte permanent – dette er også en forutsetning for å kunne vende tilbake til Norge etter hvert med hjemmel i EØS-regelverket. Se for øvrig denne linken: Folkbokföring

Det svenske Skatteverket vil melde fra til det norske Folkeregisteret om at du har flyttet til Sverige. Har du flyttet fra et land utenfor Norden, må du selv melde adresseendring til det norske Folkeregisteret.

Barn som skal flytte med deg må møte opp personlig på Skatteverket. Dersom begge foreldre ikke er med, skal den forelder som ikke møter, skrive et brev hvor de gir sitt samtykke til at barnet kan flytte til Sverige – dette gjelder også særkullsbarn, dvs barn fra tidligere forhold. Barnet kan dokumentere sin identitet ved pass eller fødselsattest.

Du må ta med følgende dokumenter:

 • Gyldig pass
 • Ekteskapsattest dersom dere er gift, evt samboerkontrakt om dere ikke er gift.
 • Husleiekontrakt, kvitteringer for strøm, internet, telefon er nyttige om dere allerede har flyttet som bevis på at dere bor fast i landet
 • Ansettelseskontrakt eller annet som viser inntektsgrunnlag.
 • Fødselsattest eller pass for barn som også flytter.
 • Samtykkeerklæring for at barn kan flytte til Sverige fra den forelder som ikke er med. Vedlagt samtykkeerklæring må det legges ved rett kopi av pass.

 

Å søke om innreisevisum for den som kommer fra et land utenfor Schengen eller Norden

Den sikreste måten å gjøre det på, er å søke om visum etter at du som EØS-borger har flyttet til Sverige.

For å søke om visum skal du først gå på Skatteverket og få et skjema for invitasjon for den som skal søke. Det skal leveres sammen med visumsøknaden.

Det skal søkes om et vanlig Schengenvisum. Det gjelder også i saker hvor vedkommende er innmeldt i SIS (utvisning fra Schengen). Søknaden skal behandles innen 15 dager. Det må begrunnes spesielt dersom behandlingstiden går over fristen på 15 dager.

Usikker om utvisningsvedtak er fattet i Norge? Ring SIRENE-kontoret i Norge tlf: 23 20 80 00.

Her kan du lese mer om Ansökan om Schengenvisering

Hovedregelen er at man skal søke om et innreisevisum før man reiser til Sverige. Det er likevel slik at man ikke vil bli straffet for å ha reist over grensen sammen med sin familie for å flytte til Sverige. (I teorien kan man bli bedt om å søke om visum, eller man kan bli bøtelagt for å ha reist inn ulovlig, men vi har aldri hørt om at dette har skjedd i praksis). Derfor reiser de aller fleste uproblematisk over grensen, og søker så om oppholdskort for 3. lands borger når de har kommet til Sverige. Norske borgere trenger ikke oppholdskort.

Å søke om oppholdskort

Det er mulig å søke om oppholdskort fra nærmeste ambassade i landet hvor partner kommer fra, men GK anbefaler at det først søkes om et innreisevisum fordi man da har rett til å oppholde seg i Sverige mens EØS-oppholdskortsøknaden behandles. Man har rett til å jobbe under behandlingstiden. Vær oppmerksom på at det likevel kan være vanskelig å komme i jobb i behandlingstiden. Sjekk hos Migrationsverket hvor søknaden skal sendes.

Søknad om oppholdskort kan leveres på nærmeste kontor for Migrationsverket eller sendes per post til Migrationsverket.

Her er søknadsskjemaet: Ansökan om EØS-uppeholdskort

Migrationsverket starter nå med å utstede oppholdskort med bilde. Det betyr at man må møte opp på nærmeste kontor for Migrationsverket for å bli fotografert når man har fått innvilget oppholdskort, eller når man er på intervju.

Søknaden skal inneholde følgende vedlegg;

Se denne linken Detta ska du skicka med din ansökan

For alle vedlegg unntatt pass for søkeren, skal det legges ved kopier av følgende dokumenter:

 • Pass for den som søker, samt EØS-borgerens pass og barnas.
 • Ekteskapsattest eller annet som bekrefter familieforholdet. For samboere skal det legges ved bevis på at man har bodd sammen i minst 18 mnd utenfor Sverige. For barn skal det legges ved fødselsattest.
 • Dokumentasjon på at EØS-borgeren har flyttet til Sverige. Legg ved utskrift fra Skatteverket som viser adresse og svensk personnummer, samt husleiekontrakt e.l.
 • Dokumentasjon som viser oppholdsgrunnlaget. For arbeidstakere legges det ved arbeidskontrakt og de 3 siste lønnsslipper. Studenter legger ved vedtak om lån og stipend fra lånekassen og evt. opptaksbrev fra lærested. I tillegg skal studenter skrive en erklæring på at de er økonomisk ansvarlig for det familiemedlemmet som søker visum. Selvforsørgende skal legge ved dokumentasjon på de midler de råder over.
 • Dersom man oppholder seg i Sverige som selvforsørgende med egne midler, skal det også legges ved dokumentasjon på at man har heldekkende helseforsikring som gjelder hele familien. Dersom du dekket av norsk folketrygd, gjelder ikke dette. Dette kravet gjelder heller ikke for grensependlere selv om de regnes som selvforsørgende.
 • Hvis du vil kan du også legge ved et følgebrev hvor du forklarer litt om omstendighetene rundt familieforholdet, flytting til Sverige osv.

Oppholdskort skal utstedes innen 6 måneder. Man har rett til å oppholde seg i Sverige mens søknaden behandles og man har rett til å jobbe.

 

Å søke om personnummer for tredjelandsborger

Tredjelandsborger skal søke om personnummer på Skatteverket på samme måte som EØS-borgeren. De vil bli henvist til å vente med å søke om personnummer til de har fått utstedt oppholdskort.

For tredjelandsborger av selvforsørgende er ny praksis at det ikke utstedes personnummer før vedkommende har fått jobb eller oppholdskort i Sverige. Inntil man finner seg en jobb kan man få tildelt et samordningsnummer som tilsvarer et norsk midlertidig personnummer (DUF nummer).

 

Nyttige lenker

http://www.norden.org/no/norden-for-deg

https://www.nordisketax.net/?l=nor

http://www.skatteverket.se/

http://www.migrationsverket.se/