Her er mye god informasjon angående utvisning: http://foreninger.uio.no/jussbuss/Ressurser/brosjyrer/Utvisning Jussbuss er en retthjelpsorganisasjon med god kjennskap til lovverk og rettspraksis, og de kan i en del tilfeller også gi gratis rettshjelp.

Informasjon fra UDI om utvisning 

Hvis du har fått et vedtak om utvisning og et innreiseforbud, kan du klage på vedtaket. Du kan søke om å få innreiseforbudet opphevet senere.

Hva skjer med saken din hos UDI?

  1. Hvis du har fått et forelegg eller en dom, har oppgitt uriktige opplysninger til myndighetene eller har blitt pågrepet av politiet uten oppholdstillatelse, vil norske myndigheter vurdere om du skal bli utvist fra Norge.
  2. Politiet, eller UDI, vil sende deg et brev der det står at UDI vurderer om du skal bli utvist. Du vil få informasjon om hvorfor vi vurderer å utvise deg, og om hvilke rettigheter du har til advokat og tolk.
  3. Hvis du mener at informasjonen i brevet er feil, eller du har informasjon som du mener at UDI trenger for å behandle saken din, må du sende det til UDI innen fristen som står i brevet. Du kan også forklare hvorfor du mener at en utvisning vil være for alvorlig eller inngripende i livet ditt sett opp mot lovbruddet.
  4. UDI vurderer saken din og bestemmer om du skal utvises eller ikke. Du vil få et brev fra UDI der det står om du er utvist og har fått et innreiseforbud, hvor lenge innreiseforbudet varer og hvordan du kan klage.

 

Hvis du har fått vedtak om utvisning og et innreiseforbud til Norge, kan du levere en klage til UDI. Da vil UDI se på saken på nytt.

Etter at du har reist fra Norge, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet. Dette kan du vanligvis først søke om etter ett år, hvis du er EU/EØS-borger, eller to år, hvis du er borger av et land utenfor EU/EØS.

Utvisning av en EØS-borger kan, i motsetning til utvisning av en tredjelandsborger, ikke begrunnes i allmennpreventive hensyn. Det kreves at det hos EØS-borgeren foreligger personlige forhold som kan tilsi at han eller hun vil begå fremtidige straffbare handlinger eller forstyrrelser av den offentlige orden. Denne trusselen om fremtidig straffbart forhold må være virkelig og umiddelbar på vurderingstidspunktet.

Nærmere retningslinjer for vilkårene for utvisning av EØS-borgere er gitt i RS 2010–022, Bortvisning og utvisning av EØS-borgere av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet.

Vurderingsgrunnlaget blir det samme når det søkes om opphevelse av innreiseforbud når man så er omfattet av EØS-regelverket etter å ha bodd en tid i et annet EØS-land.

Det skal altså da søkes om opphevelse av innreiseforbudet, og ikke opphevelse av utvisningsvedtaket.
(Det er kanskje litt vanskelig å forstå forskjellen. Ved søknad om opphevelse av innreiseforbudet trenger man ikke å argumentere for at utvisningsvedtaket er utstedt på feil grunnlag, men ganske enkelt at nå som man er omfattet av EØS-regelverket, vil ikke innreiseforbudet lenger være gyldig.)

Det fremgår av utlendingsloven § 124 annet ledd at hovedvilkåret for å få opphevet innreiseforbudet er at det må foreligge nye omstendigheter.
Når du fyller ut skjemaet vil at man nå er omfattet av EØS-regelverket være en «ny omstendinghet».

Du må søke om opphevelse av innreiseforbudet mens du fortsatt bor i et annet EØS-land.
Skjema for opphevelse av innreiseforbud finner du her.

Informasjon hentet fra UDI sine nettsider.