Først litt terminologi:

  • Referansepersonen er ektefellen/samboeren som bor og har opphold i Norge.
  • Søkeren er den som ønsker å flytte til Norge, eller fortsette å bo her, og trenger en oppholdstillatelse.

Dersom referansepersonen er student, gjelder disse kravene: https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker/#link-9489 .

Det er tre viktige ting å huske på dersom du som referanseperson er student:

  • Det er unntak fra kravet om tidligere inntekt,
  • I beregningen av fremtidig inntekt kan studielån og stipend også regnes med,
  • UDI har anledning til å gi unntak fra kravet om fremtidig inntekt.

Du kan lese mer om hvert av de tre punktene under.

En generell oversikt over kravene til inntekt i ulike situasjoner finner du her: https://www.udi.no/ord-og-begreper/krav-til-inntekt-i-familieinnvandringssaker/

Unntak fra kravet om tidligere inntekt for alle fulltidsstudenter

Når referansepersonen er fulltidsstudent, stilles det andre krav til tidligere og framtidig inntekt enn når referansepersonen er i arbeid. Hovedforskjellen er at det ikke stilles krav til tidligere inntekt dersom referansepersonen har tatt 60 studiepoeng eller mer i året før søknaden blir behandlet av UDI.

Under lenken til krav til inntekt over kan du også lese om kravene som gjelder dersom referansepersonen ikke tok 60 studiepoeng i året før søknaden behandles. Hvis du tar en utdanning som gir ujevn uttelling av studiepoeng per år, kan UDI vurdere om du i gjennomsnitt tar 60 studiepoeng i året, hvilket vil kunne gi deg fritak fra kravet om tidligere inntekt på lik linje med en fulltidsstudent.

I beregningen av referansepersonens fremtidige inntekt kan studielån og stipend også regnes med

Dette betyr at dersom du mottar fullt stipend og lån, trenger du ikke å sannsynliggjøre at du vil dekke inntektskravet med inntekt fra lønnet arbeid alene. Husk bare at kravet gjelder fra den datoen søknaden behandles, så dersom du nærmer deg slutten på studiene når du søker kan det være mindre aktuelt å ta med stipend og lån i beregningen. Se neste punkt.

UDI har anledning til å gi unntak fra kravet om fremtidig inntekt når referansepersonen er student

Etter Utlendingsforskriftens § 10-11 kan det gis unntak fra kravet om fremtidig inntekt når referansepersonen er student:

“Når referansepersonen tar høyere utdanning (høyskole eller universitet) eller har oppholdstillatelse i medhold av § 6-20 (forskere med egne midler), kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i § 10-8 til § 10-10.” (https://udiregelverk.no/no/rettskilder/sentrale/utlendingsforskriften/kap10/10-11/).

Regjeringen begrunner denne unntaksbestemmelsen slik:

“Når det gjelder referansepersoner under høyere utdanning, bør inntektskravet ikke bli så høyt at unge personer velger bort studier eller studenter velger å avslutte studiene for å skaffe inntekt til å oppnå underholdskravet. For denne gruppen gjelder også at de er i en livssituasjon hvor det er vanlig å leve på et lavere budsjett enn man gjør ellers i livet, samtidig som at studiene må anses som en investering i fremtidig inntekt.” (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-052016-ikrafttredelse-av-endringer-i-utlendingsforskriften-/id2485543/).

NB! Det er usikkert hvordan og i hvilken grad UDI praktiserer denne unntaksbestemmelsen, så hvis dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å ta kontakt med UDI i forkant av søknaden. Vi vil også veldig gjerne høre fra dere dersom dere har fått innvilget unntak på dette grunnlaget! Send oss i så fall gjerne en e-post på post@grenseloskjaerlighet.no, eller ta kontakt med oss på Facebook.